• Кыргызстан, Чүй облусу, Арашан ай., Чыңгыш Баатыр к., 36
  • (+996) 705 55 05 01 (+996) 779 55 05 01 (+996) 312 42 00 64
  • arashan.edu.kg@gmail.com
  • Соц тармактардан табыңыз:

НЕГИЗГИ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ

==============================================

Көчүрүп алуу үчүн > НКББП

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИК АСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК ИНСТИТУТУ

 

 

 

«Бекитемин»

АГИнин директору________Жоробеков Т.А.

«____»_________20___-ж.

 

 

 

КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮНҮН

НЕГИЗГИ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ

 

 

 

Адистиктин коду: 050717 Теология

Адистиктин аталышы: Теология

Адистин квалификациясы: Теолог

2020 -2021-окуу жылы

Окутуу формасы

Күндүзгү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арашан – 2020

 

МАЗМУНУ

 

НЕГИЗГИ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ... 2

1. Жалпы жоболор.. 2

2. ББПнын максаты, окутуунун натыйжалары жана күтүлүүчү натыйжалар. НКББПны өздөштүрүүгө талаптар.. 3

2.1. 050717 ТЕОЛОГИЯ багыты боюнча КОББнүн НКББПнын максаты. 3

2.2. ББПнын чегинде окутуунун натыйжалары.. 3

2.3. Окутуунун максаттары менен окутуунун натыйжаларынын дал келүүчүлүк матрицасы:  3

2.4. Компетенциялардын окутуунун натыйжаларына дал келүүчүлүк матрицасы:. 4

2.5. Орто кесиптик билим берүү программасы боюнча адистерди даярдоодогу НКББПны өздөштүрүүнүн натыйжаларына талаптар. 4

2.6. Абитуриенттин даярдык деңгээлине талаптар. 6

2.7. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн мейкини жана объектилери.. 6

2.8. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү:. 6

2.6. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүк милдеттери:. 6

3. 050717 «Теология» багыты боюнча окуу жана Жумушчу окуу планы     7

4. 050717 “Теология” багыты боюнча билим берүү программасынын компетенциялар картасы... 7

5. Окуу планындагы дисциплиналардын программасына аннотация    9

6. Практикалардын программасына аннотация.. 19

7. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга карата талаптар.. 20

8. Баалоо каражаттарынын фонду.. 20

9. НКББПны иштеп чыккандар, эксперттер:. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕГИЗГИ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ

Даярдоо багыты: 050717 Теология

Профиль: Теология

1. Жалпы жоболор

1.1. 050717 – “Теология” кесиптикорто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасы (мындан ары НКББП) Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамдарына жана башка нормативдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген мамлекеттик билим берүү стандартынын (№ 567/1 от 15.05.2019) негизинде иштелип чыкты.

1.2. Бул кесиптик орто билим берүүнүн негизги билим берүү программасында Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамына жана кесиптик орто билим берүү сферасындагы Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган эл аралык документтерге ылайык төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат:

негизги кесиптик билим берүү программасы - даярдоонун тийиштүү багыты боюнча билим берүү процессин ишке ашырууну уюштурууну, максатын, күтүлүүчү натыйжаларын, мазмунун көрсөтүүчү окуу-методикалык документациялардын жыйындысы;

дисциплиналар циклы – тарбиялоонун, окутуунун натыйжаларына жана максатына жетүү үчүн аныкталган логикалык бүтүмгө ээ болгон билим берүү программасынын бөлүгү же окуу дисциплиналарынын жыйындысы;

модуль – коюлган максатка жана окутуунун, тарбиялоонун натыйжаларына жетүү үчүн аныкталган логикалык бүтүмгө ээ болгон окуу дисциплинасынын бөлүгү;

компетенция – тиешелүү тармакта кесиптик ишмердүүлүк менен алектенүү үчүн зарыл болгон өздүк сапаттардын, билим, билгичтик жана көндүмдөрдүн динамикалык комбинациясы;

кредит (зачеттук бирдик ) – негизги кесиптик билим берүү программасынын эмгек көлөмүнүн шарттуу чени;

окутуунун натыйжалары – негизги кесиптик билим берүү программасы боюнча окутуунун натыйжасында иштелип чыккан компетенциялар.

1.3. Бул билим берүү программасында төмөнкүдөй кыскартуулур жана белгилер пайдаланылат:

КОББ –кесиптик орто билим берүү;

НКББП – негизги кеиптик билим берүү программасы;

ОУБ - окуу-усулдук бирикме;

НКББПнын ДЦ – негизги кеиптик билим берүү программасынын дисциплиналар циклы;

ЖК – жалпы компетенциялар;

КК – кесиптик компетенциялар;

2. ББПнын максаты, окутуунун натыйжалары жана күтүлүүчү натыйжалар. НКББПны өздөштүрүүгө талаптар

2.1. 050717 ТЕОЛОГИЯ багыты боюнча КОББнүн НКББПнын максаты.

М-1: Калкты теологиялык жактан тейлөөнү ишке ашыра алган жана организациялык-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабастан эксперттик кызматтарды уюштурууга жардам бере алган орто звенодогу квалификациялуу адистерди даярдоо;

М-2: Бүтүрүүчүлөрдүн кызыкдар тараптардын талаптарына ылайык теология жана дин таануу тармагында ийгиликтүү иштешине мүмкүндүк берген жалпы жана кесиптик компетенцияларын өнүктүрүү.

2.2. ББПнын чегинде окутуунун натыйжалары

Окутуунун натыйжасы

Компетенциялар

ОН-1

Билим берүү программасындагыгуманитардык жана кесиптик дисциплиналардын базалык билимдерин билет жана ишмердүүлүгүндөалардын негизги жоболорун колдоно алат.

КК-1; КК-9

ОН-2

Окуу-тарбия процессине жетекчинин астында катышып, ишмердүүлүгүндө заманбап информациялык технологияларды колдонууну билет.

ЖК-4; КК-4; КК-5; КК-7; КК-8

ОН-3

Кесиптик ишмердүүлүгүнө тишелүү маалыматтарды топтойт жана колдоно алат.

ЖК-3; КК-10

ОН-4

Мамлекеттик, коомдук жана диний баалуулуктарды айкалыштырып кете алат.

КК-13; КК-14

ОН-5

Салттуу жана салттуу эмес диний түшүнүктөрдүн негизги айырмачылыктарын билет.

КК-2; КК-3.

ОН-6

Кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу эксперттик анализдердин натыйжасын колдоно алат.

КК-11; КК-12.

ОН-7

Кесиптик ишмердүүлүгүндөөз алдынча жана коллектив менен иштей алат.

ЖК-1; ЖК-2; ЖК-5; ЖК-6; ЖК-7; ЖК-8; КК-6.

 

2.3. Окутуунун максаттары менен окутуунун натыйжаларынын дал келүүчүлүк матрицасы:

Окутуунун

                     натыйжа-

                     жалары

 

Максаттар

 

ОН-1

ОН-2

ОН-3

ОН-4

ОН-5

ОН-6

ОН-7

ОМ-1

+

+

+

 

 

+

 

ОМ-2

 

 

 

+

+

 

+

2.4. Компетенциялардын окутуунун натыйжаларына дал келүүчүлүк матрицасы:

Компетенциялар

Окутуунун натыйжасы

КК-1; КК-9

ОН-1

ЖК-4; КК-4; КК-5; КК-7; КК-8

ОН-2

ЖК-3; КК-10

ОН-3

КК-13; КК-14

ОН-4

КК-2; КК-3.

ОН-5

КК-6; КК-11; КК-12.

ОН-6

ЖК-1; ЖК-2; ЖК-5; ЖК-6; ЖК-7; ЖК-8; КК-6.

ОН-7

2.5. Орто кесиптик билим берүү программасы боюнча адистерди даярдоодогу НКББПны өздөштүрүүнүн натыйжаларына талаптар.

050717 – «Теология» адистигин аяктаган бүтүрүүчү Негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттарына жана кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттерине ылайык төмөндөгүдөй компетенцияларга ээ болушу керек:

а) Жалпы компетенциялар:

ЖК-1: Жеке ишмердүүлүгүн уюштурууну, кесиптик милдеттерди аткаруунун усулдарын жана жолдорун тандоону, анын сапатын жана эффективдүүлүгүн баалоону билет;

ЖК-2: Маселелерди чечүүнү, стандарттык жана стандарттык болбогон абалдарда чечим чыгарууну, демилге көтөрүүнү жана жоопкерчилик алууну билет;

ЖК-3: Кесиптик милдеттерди эффективдүү аткарууну, кесиптик жана личностук өнүгүүнү камсыздоо үчүн изденүүнү, маалыматтарды колдонуу жана интерпретациялоону билет;

ЖК-4: Кесиптик ишмердүүлүгүндө информациялык-коммуникациялык технологияны колдонууну билет;

ЖК-5: Команда менен иштешүүнү, коллектив, жетекчилик жана кардарлар менен эффективдүү кызматташууну билет.

ЖК-6: Команданын (карамагындарылардын) аткарган иштеринин жоопкерчилигин алууну жана милдеттерди аткаруунун жыйынтыктарын эске алып аларга иш жеринде сабак берүүнү билет;

ЖК-7: Жеке личносттук жана кесиптик өнүгүүсүн камыздоону, кесиптик ишмердүүлүгүндө эмгек жана технологиялык өзгөрүүлөргө адаптация болууну билет.

ЖК-8: Чакан коллективдин иштерин уюштурууга жана башкарууга даяр.

б) Кесиптик компетенциялар:

Теологиялык ишмердүүлүк тармагында:

КК-1: Теология боюнча базалык билимдерди активдүү колдонот, ошондой эле профилдүү теологиялык дисциплинаны өздөштүрүү үчүн философия, тарых, маданият таануу, филологиянын фундаменталдуу бөлүмдөрүнүн адистештирилген билимдерин пайдаланат.

КК-2: Теологиялык мазмундагы маселелерди чечүүнүн стандарттык усулдарын пайдалана алат.

КК-3: Кесиптик тапшырмаларды аткарууда теологиялык билимин колдонууга даяр;

КК-4: Усулдук маселелерди (моделдер, методикалар, технологиялар жана билим берүүнүн ыкмалары) чечүүнүн жолдоруна ээ жана билим берүүнүн сапатын баалоонун технологияларын колдонууга жөндөмдүү;

КК-5: Кесиптик тапшырмаларды аткарууда заманбап техникалык каражаттарды жана информациялык технологияларды колдоно алат;

КК-6: Адамдардын социалдашуусунун жолдоруна, техникаларына, методикаларына жана ыкмаларына ээ жана алардын профессионалдык жактан өзүн-өзү калыптандыруусуна мүмкүнчүлүк түзүүгө жөндөмдүү.

Окуу-тарбия жана агартуучулук ишмердүүлүк тармагында:

КК-7: Жалпы жана адистик окуу курстары боюнча библиографиялык жана булактык обзор түзө алат.

КК-8: Жалпы билим берүүчү жана орто окуу жайларында окуу проссецинде ассистенттик кызматты аткарууда (окутуучунун жетекчилиги алдында) тарбия берүүнүн заманбап окутуу жана уюштуруу ыкмаларын, принциптерин колдоно алат; окуучулардын өз алдынча иштерин жана окуудан сырткаркы иш-чараларды уюштура алат.

Социалдык-практикалык ишмердүүлүк тармагында:

КК-9: Теологиялык билимдин негиздерин, принциптерин, методдорун жана бул ишмердүүлүктүн ар кандай формаларын иш жүзүндө колдоно алат;

Эксперттик-консультациялык ишмердүүлүк тармагында:

КК-10: Кесиптик ишмердүүлүктүн объекттери менен байланышкан материалдарды чогултат, системалаштырат жана анализдейт.

КК-11: Конкреттүү профилдүү эксперттик-консультативдик маселелерди чечүүдөгү анализдин натыйжаларын колдоно алат;

КК-12: Конфессиялардын практикалык ишмердүүлүгүн изилдөөгө катыша алат жана изилдөөнүн жыйынтыгын колдоно алат.

Өкүлчүлүк-ортомчулук ишмердүүлүк тармагында:

КК-13: Тарых, типология жана өз ара мамилелердеги актуалдуу проблемалар боюнча билимдерди диний уюм катары жана диндер аралык, маданий (цивилизациялык), коомдук, мамлекеттик жана илимий контекстте пайдаланат.

КК-14: Жогоруда аталган билимдерди диний уюмдардын катышуусундагы координациялуу структуралардагы иштерде жана ошондой эле теологиянын бардык кесиптик ишмердигиндеги өкүлчүлүк-ортомчулук функцияларын ишке ашырууда колдонот.

2.6. Абитуриенттин даярдык деңгээлине талаптар

2.6.1. Абитуриенттен орто кесиптик билим берүү программасына тапшыруу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- Жалпы орто билим алгандыгы тууралуу аттестат;

- Негизги жалпы билим тууралуу күбөлүк.

2.6.2. Кабыл алуу университеттин абитуриенттерди кабыл алуу боюнча ички эрежесинин негизинде жүргүзүлөт.

2.7. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн мейкини жана объектилери

2.7.1. 050717 - Теология багыты боюнча орто кесиптик программаны бүтүргөндөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн мейкини жана объектилери төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Дин таануу жана теологиялык билим жана тарбия берүүнү уюштуруу;

- Башталгыч диний билим берүү мекемелеринде, маданий мекемелерде жана массалык маалымат каражаттарында, диний проблемага байланыштуу академиялык уюмдарда, диний уюм жана бирикмелер менен байланышкан мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде консультация берүү кызматын аткара алат.

2.7.2. 050717 - Теология багыты боюнча орто кесиптик программаны бүтүргөндөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери төмөнкүлөр:

     - Теологиялык билим берүү жана тарбия;

     - Музейдеги экспонаттарды кайра иштетүү, баяндоо жана экскурцияларды жүргүзүү;

     - Библиотека жана архивдерде диний жана дин таануу багытындагы материалдарды каталогдоштуруу;

     - Массалык маалымат каражаттарына динге байланыштуу материалдарды камсыз кылуу, кайра иштетүү жана консультациялык кызмат көрсөтүү;

     - Тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык органдар менен диний уюмдардын арасындагы кызматташтыкты ишке ашыруу.

2.8. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү:

Теологиялык ишмердүүлүк;

Окуу-тарбиялык жана агартуучулук ишмердүүлүк;

Социалдык-практикалык ишмердүүлүк;

Эксперттик-консультатив дик ишмердүүлүк;

Өкүлчүлүк-ортомчулук ишмердүүлүк.

2.6. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүк милдеттери:

Кесиптик ишмердүүлүк:

- Коомдун моралдык жана укуктук нормаларынын негизинде коомдук байланыштарды ыргактуу алып кетүүгө, инсандарды сыйлоого, башка маданияттарга карата толеранттуу болууга, партнердук мамилелерди чыңдоого даярдоо;

- Граждандык-демократиялык коомдун баалуулуктарын негиз алып, диалог курууну билүү жана активдүү жарандык позицияга алып кетүү;

- Алган билимдерин сергек жашоо образын сактоого, табиятты коргоого жана ресурстарды рационалдуу башкарууга колдонуу.

Окуу-тарбиялык жана агартуучулук жаатта:

- Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүчү мекемелердин окуу процессинде (окутуучунунжетекчилигинде) тарбия берүүнүн заманбап принциптерин жана окуу-уюштуруунун методикасын колдонуу.

- Окуучулардын өз алдынча окууларын жана сабактан тышкаркы иш чараларды уюштурууну билүү.

Социалдык-практикалык жаатта:

- Практикалык ишмердүүлүгүндө теологиялык негиздеги маалыматтарды, метод жана принциптерди колдонуу.

- Диний уюмдардын практикалык ишмердүүлүгүн изилдөөгө катышуу жана изилдөөнүн жыйынтыгын колдонуу.

Эксперттик-консультациялык ишмердүүлүк жаатында:

- Конкреттүү профилдеги эксперттик-консультациялык милдеттерди чечүүдөгү анализдердин жыйынтыктарын колдонуу, теологиялык иш чара жана басылмаларга экспертиза жасоо.

Өкүлчүлүк-ортомчулук жаатында:

- Конфессиялар арасында диалог куруп кетүүнү билүү жана алган билимдерин диний уюмдар катышкан координациялык курамдагы иш чараларда колдонуу , ошондой эле өкүлчүлүк-далдалчылык милдеттерди ишке ашыруу.

3. 050717 «Теология» багыты боюнча окуу жана Жумушчу окуу планы

Тиркеме 1: Окуу пландары

Тиркеме 2: Жумушчу окуу планы

4. 050717“Теология” багыты боюнча билим берүү программасынын компетенциялар картасы

Тиркеме 3: Компетенциялар картасы

Тиркеме 3:

Блоктор боюнча дисциплиналардын аталышы

Мамлекеттик стандартта талап кылынган компетенциялар

ЖК

1

ЖК

2

ЖК

3

ЖК

4

ЖК

5

ЖК

6

ЖК

7

ЖК

8

КК

1

КК

2

КК

3

КК

4

КК

5

КК

6

КК

7

КК

8

КК

9

КК

10

КК

11

КК

12

КК

13

КК

14

Кыргыз тили ж-а адабияты

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орус тили

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет тили

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызстан тарыхы

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манас таануу

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ислам окумуш. таб. таануу илимд. өнүг. салымы (ВК)

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Кесиптик математика

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кырг. геогр. (ВК)

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Араб тили

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Ыйык китепти үйрөнүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

Диний ритуалдардын нормалары

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Пайгамбардын осуяттары

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Дин этикасы

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

КРнын диний чөйр.мам.саясаты

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

Элдик маданият жана дин

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

Ишенимге киришүү

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риторика (ВК)

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

Диний мектептер жана агымдар

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Дин психологиясына киришүү

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Ыйык китепти талкуулоо (ВК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

Конфессионалдык укук (ВК)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

Пайгамбардын өмүр баяны

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Куран (ВК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

Араб тил. диалогу

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Окуу-таанышуу практикасы

+

     

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуу-өндүрүштүк практика

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Кесиптик практика

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 “Теология” багыты боюнча билим берүү программасынын компетенциялар картасы

 

 

5. Окуу планындагы дисциплиналардын программасына аннотация

5.1. 9-класстын базасынын негизинде кабыл алынган 1-куртун студенттери үчүн окуу планындагы базалык дисциплиналардын программасына аннотация

Кыргыз тили

1. Кыргыз тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Кыргыз тилин адабий тилдин нормасында коммуникативдик билим берүү менен төмөндөгүдөй кеп ишмердүүлүгүн жана таанып-билүүчүлүгүн калыптандырууга басым жасалат:

- кыргыз элинин үрп-адаты, адабияты, тарыхы, көркөм өнөрү, көрүнүктүү адамдары менен тааныштыруу;

- кеп ишмердүүлүгүн жана таанып-билүүчүлүгүн калыптандыруу;

- чет тилдерден болгон артыкчылыктарын, өзгөчөлүктөрүн, зарылдыгын түшүндүрүү менен анын приоритетин көтөрүү;

- иш кагаздарынын лексикалык, грамматикалык жана стилистикалык мыйзам-ченемдерин өздөштүрүү менен жазуу үлгүлөрүн практикалык жактан колдоно билүүгө ээ кылуу;

- кыргыз адабий тилинин нормасында эркин пикир алышууга машыктыруу.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Кыргыз адабияты

1. Кыргыз адабияты предметин өздөштүрүүнүн максаты: Кыргыз эл акындарын, жазуучуларын жана алардын чыгармаларын билүү менен бирге, адабий тилдин нормасынын негизинде сүлөгөн, кыргыз элинин материалдык жана моралдык баалуулуктарын сыйлаган, патриот жаштарды калыптандыруу.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Орус тили

1. Орус тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Грамматика жана оозеки байланыш маселелеринде студенттердин билим деңгээлин көтөрүү.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Дүйнөлүк адабият

1. Дүйнөлүк адабият предметин өздөштүрүүнүн максаты: Личностту руханий жактан өнүгүүсүнө салым кошуу, заманбап коомдо өз ордун таап кете ала турган, гуманисттик дүйнө таанымга ээ, патриоттуулук сезими бар, көркөм адабиятты сыйлаган стунденттерди тарбиялоо.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Чет (англис) тили

1. Чет тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Англис тилин жана англис тилинде сүйлөгөндөр менен баарлашууну үйрөтүү.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Кыргызстан тарыхы

1. Кыргызстан тарыхы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Орто кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамиле менен студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын, техникалык билимдерди жана маалыматтарды колдоно алуу жөндүмдүүлүгүнө ээ болгон интелллектуалдуу, маданияттуу жана ата мекенди сүйгөн патриот инсанды тарбиялоо.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Дүйнөлүк тарых

1. Дүйнөлүк тарых предметин өздөштүрүүнүн максаты: Өз баалуулуктарын сезе билген гумандуу, эркиндиктин жана демократиянын баалуулуктарын түшүнгөн, адам укуктарын сыйлаган жана коргой билген, азыркы коомго интеграцияланган, индивидуалдуу жана коллективдүү чечимдерди кабыл ала алган, жеке, социалдык, кесиптик багытын аныктай алган инсанды калыптардыруу менен окуучуларга билим берүүчү милдеттүү минимумдун мазмунун класс жана баскычтар боюнча аныктоо.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Адам жана коом

1. Адам жана коом предметин өздөштүрүүнүн максаты: Теология колледжинин биринчи курсунун студентинин ийгиликтүү социалдык адаптациясына, социалдык, инсандык, руханий адеп-ахлактык жана экономикалык маданиятын өнүктүрүү. КРнын Конституциясында бектилген гуманисттик жана демократиялык баалуулуктарды сактоого тарбиялоо.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Математика

1. Математика предметин өздөштүрүүнүн максаты: Математикалык билимдин системасын, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү калыптандыруу, алган билимдерди практикалык маселелерди чыгаруу үчүн пайдалануу билгичтигин калыптандыруу.

2. НКББПдагы орду: 200 саат.

Физика

1. Физика предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттердин билимдерин, билгичтиктерин калыптандыруу жана өнүктүрүү менен аны айлана-чөйрөдөөгү, техникадагы, жашоо тиричиликтеги кездешүүчү ар кандай кубулуштарды түшүнүүгө, теориялык билимди практикада пайдалана билүүгө үйрөтүү, билим алуунун андан аркы деңгээлине жетишүүгө өбөлгө түзүү болуп саналат

2. НКББПдагы орду: 120 саат.

Астрономия

1. Астрономия предметин өздөштүрүүнүн максаты: Астрономиянын маанисин; астрономиялык кубулуштарды жана процесстерди практикалык колдонуу мүмкүнчүлүгүн; астрономиянын негизги закондорун; терминдерин жана аныктамаларын; астрономиялык чоңдуктардын өлчөө бирдиктерин; сандык жана шарттуу графикалык белгилөөлөрдү үйрөтүүү.

2. НКББПдагы орду: 20 саат.

Химия

1. Химия предметин өздөштүрүүнүн максаты: Окуучулар жалпы химиялык теориялардын жана закон ченемдүүлүктөрдүн негизинде табият жана техногендик дүйнөдө заттарды жана алардын кайрадан пайда болушун изилдөө жана баяндоо жолдоруна ээ болушат, жашоонун ар түрдүү тармактарында химиялык технологияларды жана продуктуларды сарамжалдуу (рационалдуу) жана коопсуз пайдалануу кѳндүмдѳрүнѳ ээ болушат.

2. НКББПдагы орду: 60 саат.

Биология

1. Биология предметин өздөштүрүүнүн максаты: Экологиялык кыйроолорду азайтууга багытталган адам баласынын популяциясынын туруктуу өнүгүүсүн калыптандыруу. Адамзаттын дүйнө таанымында биологиялык ой-жүгүртүү образын түзүү, бардык чөйрөдөгү экологиялык процесстерди изилдөө методологиясын студенттерге таанытуу.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

География

1. География предметин өздөштүрүүнүн максаты: Дүйнөдөгү элдердин турмуш өзгөчөлүктөрү чарбанын өнүгүшү менен жайгашуусунун мүнөздүү белгилерин айкындап көрсөтөт. Ошондой эле эл аралык мамилелердин кээ бир маселелерин козгоо менен дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы өнүгүнүн азыркы учурдагы этабын терең түшүнүүгө биздин мекенибиз – Кыргыз Республикабыздын чегинен тышкары дүйнөнү ачык айкын элестетүүгө жардам берет.

2. НКББПдагы орду: 40 саат.

Дене тарбия

1. Дене тарбия предметин өздөштүрүүнүн максаты: Коомго ылайык ден соолугу чың, ар тараптан өнүккөн аң сезими жогору, акыл-эстүү, эмгекке жана мекенди коргоого даяр жаштарды тарбиялап билим берүү.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

Башталгыч аскердик даярдык

1. Башталгыч аскердик предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттерди, ар кандай кырдаалдарда алгачкы медициналык жардамдарды берүүгө, аскердик иштердин негиздерин билүүгө, жарандык коргонуу талаптарынын шарттарын өздөштүрүүгө багыттаган прикладык физикалык жана ок атуу маселелерине байланыштуу маалыматтар менен камсыздоо, аларда ык жана көндүмдөрдү калыптандыруу.

2. НКББПдагы орду: 80 саат.

 

5.2. 9-класстын базасынын негизинде кабыл алынган 1-куртун студенттери үчүн окуу планындагы вариативдик бөлүктөгү дисциплиналардын программасына аннотация

Араб тили

1. Араб тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Араб тилинин грамматикасын үйрөтүү менен диний тексттерди туура чечмелеп талдоого көнүктүрүү.

2. НКББПдагы орду: 160 саат.

Куран

1. Куран предметин өздөштүрүүнүн максаты: Куран китебин тажвид илиминин негизинде туура жана так окууну үйрөтүү болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: 160 саат.

Түрк тили

1. Куран предметин өздөштүрүүнүн максаты:Түрк тилинин грамматикасын үйрөтүү менен кесипке байланыштуу түрк тилиндеги тексттерди окууга, түшүнүүгө көнүктүрүү.

2. НКББПдагы орду: 160 саат.

 

5.3. 11-класстын базасынын негизинде кабыл алынган 1, 2-курстун жана 9-класстын базасынын негизинде кабыл алынган2,3-курстун студенттери үчүнокуу планындагы базалык бөлүктөгү дисциплиналардын программасына аннотация

Кыргыз тили жана адабияты

1. Кыргыз тили жана адабиятыпредметин өздөштүрүүнүн максаты: Кеп ишмердүүлүгүн (сүйлөө, жазуу, окуу, угуу) мамлекеттик тилдин талаптарына ылайык жүргүзүүгө машыктыруу, дисицплинадан алган билим, көндүмдөрүн кесиптик ишмердүүлүктө туура пайдаланууга көнүктүрүү, кыргыз элинин маданий баалуулуктары менен тааныштыруу жана түшүнүктөрүн тереңдетүү, мекенди сүйүүгө, эли-жерин сыйлоого чакыруу.

2. НКББПдагы орду:ОГ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-1.1), 90 саат, 3 кредит.

3. Кыскача мазмуну:Программа боюнча кыргыз тилинин фонетика, лексика, морфология, синтаксис, стилистика, иш кагаздары, байланыштуу кеп, кеп маданияты бөлүмдөрүнөн тандалып алынган темалар менен тыгыз байланышта өтүлөт.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «кыргыз тили жана адабияты» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт:ЖК-1; ЖК-3; КК-1.

Орус тили

1. Орус тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттерде орус тилинин грамматикасы жана кеп маданиятынын кеңейишин калыптандыруу.

2. НКББПдагы орду:ОГ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-1.2), 90 саат, 3 кредит.

3. Кыскача мазмуну:Орус тилинин фонетикасы, лексикасы, морфологиясы, фразеологиясы, синтаксиси ж.б. ар кандай ык жана көндүмдөр аркылуу студенттерге жеткирилет.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «орус тили» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-5; КК-1.

Чет тили

1. Чет тили предметин өздөштүрүүнүн максаты: Дүйнөлүк тил катары англис тилин үйрөнүү, кеп ишмердүүлүгүн (сүйлөө, жазуу, угуу, окуу) бүгүнкү дүйнөлүк тилдик талаптарга ылайык жүргүзүү. Англис тилиндеги маалыматтарды колдоно алуу жөндүмдүүлүктөрүн арттыруу.

2. НКББПдагы орду:ОГ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-1.3), 90 саат, 3 кредит.

3. Кыскача мазмуну:Предмет анлис тилинин фонетикасы, грамматикасы, лексикасы жана өз алдынча окуу сааттарынын негизинде ишке ашырылат.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «чет (англис) тили» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-5; КК-1.

Кыргызстан тарыхы

1. Кыргызстан тарыхы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын, адептик жана маданий баалуулуктарын калыптандырат, техникалык билимдерди жана маалыматтарды колдоно алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон интеллектуалдуу, маданияттуу жана ата мекенди сүйгөн патриот инсанды тарбиялай, эс-тутумдун негизинде тарыхый ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт.

2. НКББПдагы орду:ОГ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-1.4), 120 саат, 4 кредит.

3. Кыскача мазмуну:Кыргызтсан жана кыргыздар эң байыркы жана байыркы доордо. Кыргыздар жана Кыргызстан түрк доорунда. Орто кылымдагы кыргыз мамлекеттери. Кыргыздар жана Кыргызстан монгол доорунда XIII-XVI к.. Кыргыз элинин калыптанышы жана кыргыздар XVI-XVII к. Кыргызстандын жана кыргыздардын VI-XIX кк. Маданияты. Кыргызстан жана кыргыздар Кокон хандыгынын мезгилинде. Кыргызтсан Россия империясынын колониясында. XIX к. аягы-XX к. башындагы Кыргызстандагы улуттук-боштондук кыймылдар. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу жана революциялык талкуулар. Кыргыз улуттук мамлекетинин түзүлүшү жана өнүгүү этаптары. Кыргызстан Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында. Кыргызстан согуштан кийинки жылдарда. Кыргызстан кайра куруу жылдарында. Кыргызтсан эгемендүүлүк жылдарында.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Кыргызстан тарыхы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-6; КК-1.

Манас таануу

1. Манас таануу предметин өздөштүрүүнүн максаты: «Манас» эпосубузда чагылдырылган кыргыз маданиятын, тарыхын, этнографиясын, этнопедагогикасын үйрөнүү менен акыл-ой, рухий, сөз байлыктарын кесиптик, күндөлүк жана социалдык маанилүү кырдаалдарда колдоно билүүсүнө көнүктүрүү, элин, жерин, Ата-Мекенин, улуттук дөөлөттөрүн сүйүүгө, мекенчилдикке тарбиялоо, улуттук аң-сезимин көтөрүү.

2. НКББПдагы орду:ОГ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-1.5), 60 саат, 2 кредит.

3. Кыскача мазмуну:«Манас» эпосу. Эпостун жаралуу доору боюнча илимий көз караштар. Эпосту жыйноо, изилдөө, которуу иштери, этаптары, өкүлдөрү. Манасчылык өнөрү жана манасчылар, эпостун варианттары. С.Орозбаков – улуу манасчы. С. Каралаев – алп манасчы. Эпостун салттуу өзөк окуялары, бөлүмдөрү. Баатырдын төрөлүшү, эр жетиши, алгачкы эрдиктери. Ала-Тоону душмандардан бошотуу. Алмамбет баяны. Манастын Каныкейге үйлөнүшү. Көкөтайдын ашы. Чоң казат. Эпостогу образдар системасы: баатырлардын образы. Эпостогу карыялардын жана аялдардын образы. «Манас» эпосунун улуттук искусствонун башка түрлөрүндө орун алышы.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Манас таануу» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт:ЖК-1; КК-1.

Математика

1. Математика предметин өздөштүрүүнүн максаты:

2. НКББПдагы орду:МЕН циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-2.1), 90 саат, 3 кредит.

3. Кыскача мазмуну:

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «профессионалдык математика» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-7; КК-4.

Информатика

1. Информатика предметин өздөштүрүүнүн максаты:Кесиптик математиканы болочок кесибине ылайык окутуу, математикалык аппараттарды кесиптик ишмердүүлүгүндө колдоно билүүсүн үйрөтүү, алардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү.

2. НКББПдагы орду:МЕН циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-2.2), 60 саат, 2 кредит.

3. Кыскача мазмуну:Сызыктуу алгебра жана аналитикалык геометриянын элементтери, матрицалар жана алардын үстүндө берилген амалдар, сызыктуу теңдемелер системасы жана аларды чыгаруунун жолдору, координаталар системасы, түз сызык, тегиздик, мейкиндик түшүнүктөрү, көптүктөр, векто түшүнүгү, математикалык анализ: функция жана анын берилиш жолдору, дифферециалдык жана интегралдык эсептөөлөр, ыктымалдык теориянын элементтери.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «информатика» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт:ЖК-4; КК-4; КК-5.

Араб тили

1. Араб тили предметин өздөштүрүүнүн максаты:Араб тилинин грамматикасын үйрөтүү менен бирге тафсир, хадис, фикх сыяктуу предметтерди өздөштүрүү үчүн студенттерге практикалык негизде араб тилинде диний тексттерди талдоого, келечекте эркин сүйлөөгө даярдык жүргүзүү.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.1), 390 саат, 13 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Араб тилинин грамматикасы, анын ичинде сарф жана нахив илимдерин керектүү деңгээлде өздөштүрүүнү камтыйт.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «араб тили» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК5, КК1, КК7.

Дин псхиологиясына киришүү

1.           Дин психологиясы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Жалпы психология предметтин түзүлүшү жана теориялары жөнүнүдө маалымат берүү, дин психологиянын темасы, максаттары методдору прициптерин үйрөтүү. Инсандын диний жүрүм-турумунун өзгөрүүсүндөгү психологиялык аспектилерди ачып берүү.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет  (Б.3.10.). 2 кредит, 60 саат.

3. Кыскача мазмуну: Дин психологиясынын изилдөө предметинин жалпы психологиядан айырмачылыгы, динчилдиктин түрлөрү жана формалары, динчилдиктин булактары. Диндин инсандын журум-турумуна таасирлери, динчилдикке таасир эткен факторлор, динге кирүү/берилүү, дин которуу, ислам мистикасы.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу жараянында «дин психологиясы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК1, КК6.

Пайгамбардын өмүр баяны

1. Пайгамбардын өмүр баяны предметин өздөштүрүүнүн максаты: Бул дисциплинанын максаты пайгамбардын өмүр баянын исламга чейинки мезгилден баштап, анын өлүмүнө чейинки мезгил аралыгындагы негизги окуяларга басым жасап жана негизги булактарга таянуу менен окутуу.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.8). 4 кредит, 120 саат.

3. Кыскача мазмуну: Мухаммед пайгамбар төрөлгөнгө чейин Арап жарым аралында, анын ичинде Мекке шаарында саясий, экономикалык жана социалдык түзүлүш жана өзгөчөлүктөр. Мухаммед пайгамбардын төрөлүшү, балалык чагы жана пайгамбардык жылдары.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «Пайгамбардын өмүр баяны» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК7, КК2, КК6.

Ишенимге киришүү

1. Ишенимге киришүү предметин өздөштүрүүнүн максаты: Кыргызстанда калыптанган диний ишеним (түшүнүгү) болгон матуридия ишеним системасын туура үйрөнүп, мындай салттуу диний түшүнүктүн, дегеле ислам дининин экстремизм жана терроризм менен эч кандай байланышынын жок экенин жакшы билүү болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.8). 3 кредит, 108-саат.

3. Кыскача мазмуну: Акыйданын маани-маңызы, кырк парз, ыймандын парздары, ишеним маселелеринин чыгуу себептери. Ахлу сүннөт менен ахлу бидаттын теологияык түшүнүктөрүн, ыйман амал байланышы, радикалдык багыттагы диний топтордун тарыхый жана теологиялык негиздери, диний экстремизм жана диний терроризм маани-маңызы.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «диний ишенимдерге киришүү» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-5; КК-1; КК-4.

Дин этикасы

1. Дин этикасы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Жалпылап айтканда предметтин негизгин түзгөн ахлак терминин изилдеп диний жана рационалдык негиздерин салыштыруу. Адеп ахлак жалпылай турган болсок, мүнөз, ички дүйнө, мамиле, көнүмүш адаттар, өз эрки менен жасалган нерселер. Убакыт коом жана культураларга тиешелүү болгон түрдүүчө мамилелердин изилденилүүсү анализи, салыштырмалуу ахлактын негизги белгиси туура жана өзгөрбөстүк куралдар жыйындысы.нда адеп-ахлак туура жолду чечүү үчүн бизге жол көрсөтөт. Акыйкат дин болсо, ошол туура жолду бүткүл дүйнөбүз менен кабылдашыбызга жардамчы болот.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.5). 60 саат, 2 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Коомдогу туура эмес мамилелер, жүрүм-турумдар, көнмүш адаттар, жөрөлгөлөр адеп-ахлак түшүнүктүн ар тараптуу кабылдоо, жоромолдоо, ой жүгүртүүнүн далилдери. Анда эмесе өзгөрбөгөн, ар тараптуулукка жол бербеген адеп-ахлактык норма барбы? Эгерде норма болсо кайсыл жерде изилдөө керек? “Жакшылык” жана “жамандык” түшүнктөрдүн негизги белгилери кантип белгиленет? сыяктуу суроолорго жооп берүү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «ислам этикасы жана дин философиясы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК1, ЖК5, КК6.

Пайгамбардын осуяттары

1. Пайгамбардын осуяттары предметин өздөштүрүүнүн максаты: Ислам дининде Курандан кийинки булак катары эсептелген Мухаммед пайгамбардын хадистеринин (осуяттарын) тарыхын, аны түшүнүүнүн усулун жана маани-маңызын туура, так үйрөтүү болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.4). 120 саат, 4 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Хадис илиминин пайда болушу жана өнүгүшү. Хадис илиминде санад, рави жана риваят түшүнүктөрү. Хадис илиминин методологиясы: Мутаватир, сахих, хасан, зайф, мавзу. Бул илимдин башка диний илимдер менен байланышы. Алгачкы хадис аалымдары жана алардын эмгектери. Тандалган хадис жыйнактары. Имам Нававинин кырк хадис китебиндеги тексттердин маани-маңызы жана өзгөчөлүгү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «Пайгамбардын осуяттары» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК2, КК1, КК6.

Диний мектептер жана агымдар

1. Диний мектептер жана агымдар предметин өздөштүрүүнүн максаты: Алгачкы доордогу жана азыркы күндөгү диний-саясий агымдардын качан, ким тарабынан, каерде пайда болгондугун, кайсыл аймактарда жайылгандыгын жана пайда болуу себептерин илимий жана методикалык негизде үйрөтүү. Ошондой эле түрдүү ислам агымдарына объективдүү илимий негизде эксперттик анализ жасоо усулдарын үйрөтүү.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.11). 120 саат, 4 кредит.

3. Кыскача мазмуну: Ислам агымдарынын тарыхы, бул илимдин максаты, методу, негизги терминдери жана булактары. Агымдардын пайда болуу себептери, алгачкы доордогу пикир келишпестиктер жана алгачкы агымдар.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «ислам агымдар тарыхы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК1, КК2, КК12.

Ыйык китепти үйрөнүү

1. Ыйык китепти үйрөнүүпредметин өздөштүрүүнүн максаты: Куран таануу предметинде Куранды туура окуп үйрөнүүнүн усулу катары тажвиддин тарыхы, илим катары өнүгүүсү, кыраат илими жана өзгөчөлүктөрү окутулат. Ошондой эле Куран тексттерин тажвид эрежесине ылайык окуу үйрөлөт жана кыска сүрөлөрдү жаттоого маани берилет.

2. НКББПдагы орду:ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.5). 8 кредит, 240 саат.

3. Кыскача мазмуну:Араб тамгалары жана жазылышы, арабча тыбыштардын айтылышы, Курандын тарыхы, тажвид эрежелери, Куранды тажвид эрежелери менен туура окуу, дуба жана кыска сүрөлөрдү жаттоо.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «ыйык китепти үйрөнүү» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт:КК-7; КК-10.

Диндер тарыхы

1. Диндер тарыхы предметин өздөштүрүүнүн максаты: Бул дисциплинанын максаты баштапкы коомдук түзүлүштөгү диндерден баштап, бардык улуттук жана дүйнөлүк деңгээлдеги диндер тууралуу, алардын пайда болгон, жайылган жерлери, доктриналары, адабияттары ж.б. жөнүндө студенттерди туура маалыматтар менен куралдандыруу болуп эсептелет.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (ГК-3.7). 6 кредит, 180 саат.

3. Кыскача мазмуну: Улуттук жана дүйнөлүк диндердин пайда болуу жараяны, генезиси жана теологиялык өзгөчөлүктөрү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «диндер тарыхы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-5, КК-1, КК-12; КК-13; КК-14.

Диний ритуалдардын нормалары

1. Диний ритуалдардын нормалары предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттерге ислам дининдеги ритуалдардын/ибадаттардын маани-маңызын, максатын үйрөтүү;Студенттерге ислам дининдеги ритуалдар/ибадаттар жөнүндө теориялык маалымат берүү менен аларды практика жүзүндө да ишке ашыруунун жол-жоболорун үйрөтүү;Студенттердин ислам дининдеги адал-арам маселеси боюнча түшүнүгүн өркүндөтүү.

2. НКББПдагы орду:ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет (Б.3.3). 10 кредит, 300 саат.

3. Кыскача мазмуну:Диний ритуалдар/ибадаттар тууралуу жалпы маалымат. Ибадаттын мааниси, максаты, түрлөрү. Ислам дининде тазалык. Тазалыктын мааниси. Нажасаттын түрлөрү. Суунун түрлөрү. Даарат. Даараттын түрлөрү. Даараттын нормалары. Таяммум жана гусулдун нормалары. Аялдарга тиешелүү абалдар. Айыз. Нифас. Истихаза. Намаз. Намаздын мааниси, максаты, түрлөрү, нормалары. Орозо. Орозонун мааниси, максаты, түрлөрү, нормалары. Зекет. Зекеттин мааниси, максаты, түрлөрү, нормалары.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Диний ритуалдардын нормалары» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-1; ЖК-8; КК-2; КК-3; КК-9.

КРнын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаты

1. КРнын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаты предметин өздөштүрүүнүн максаты:

Дисциплинанын максаты студенттерге Кыргызстандагы диний абал, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын негизги аспекттери, диний уюмдардын, радикалдык жанаэкстремисттикагымдардынишмердүүлүгүжөнүндөаналитикалык жана практикалык маалыматтарды берүү, ошондой эле өлкө студенттердин динмаселелерижаатындамаалыматтуулукдеңгээлинжогорулатуу.

2. НКББПдагы орду: ПЦ циклындагы базалык бөлүккө кирет ПЦ. Б.З.3.6. 60 саат, 2 кредит.

3. Кыскача мазмуну: КРнын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаты, бул илимдин максаты, методу, негизги терминдери жана булактары. Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаты. Мамлекеттик саясаттын негизги багыттары: Диний уюмдардын ишин жөнгө салуу; Диний билим берүү; Диний экстремизм жана терроризмдин алдын алуу.

4. Күтүлүүчү натыйжалар: Окуу процессинде «КРнын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаты » дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-2;КК-11; КК-13.

5.3. 11-класстын базасынын негизинде кабыл алынган 1, 2-курстун жана 9-класстын базасынын негизинде кабыл алынган 2,3-курстун студенттери үчүн окуу планындагы вариативдик бөлүктөгү дисциплиналардын программасына аннотация

Ислам окумуштууларынын табият таануу илимдеринин өнүгүшүнө салымы

1. Жашоо коопсуздугунун негиздери предметин өздөштүрүүнүн максаты: Мусулман коомунун тарыхын жана жетишкендиктерин туура жана так талдоо, Исламдын диний илимдер менен чектелбегендигин, анын табият таануу илимдерин өздөштүрүүгө жана өнүктүрүүгө маани бергендигин студенттерге жеткирүү, аларда туура түшүнүктү калыптандыруу.

2. НКББПдагы орду:ОГЦ циклындагы вариативдик бөлүккө кирет (В.2.2.1). 2 кредит, 60 саат.

3. Кыскача мазмуну:Мусулман окумуштуулардын түрдүү илимдердеги жетишкендиктери жөнүндө кеп козголот. Өзгөчө маселеге байланыштуу абдан көп мисалдар келтирилип, курсту аяктоо менен студенттин белгилүү деңгээлде бул багытта билимдерге, көндүмдөргө жана ыктарга ээ болуусуна басым жасалат. Курс окууга багыттаган Куран аяттарды жана хадистер менен башталат. Андан ары ар тармактагы жетишкендиктер жөнүндө кеңири кеп козголуп, исламдын сабатсыздыктын, түркөйлүктүн эмес, алдыга умтулган коомду жетиштирүүгө жол ачкан дин экенине шилтеме жасалат.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Ислам окумуштууларынын табият таануу илимдеринин өнүгүшүнө салымы» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-3; КК-1; КК-7.

Кыргызстандын географисы

1. Экология предметин өздөштүрүүнүн максаты: Учурдагы экологиялык билим берүү зарылчылыгын ачып көрсөтүү менен студенттерге экологиялык билим (экологиянын негизги мазмуну жана түшүнүктөрү) жана тарбия (жаратылышка аяр мамиле жасоо зарылчылыгын үйрөтүү) берүү.

2. НКББПдагы орду:МЭН циклындагы вариативдик бөлүккө кирет (В.2.2.1). 2 кредит, 60 саат.

3. Кыскача мазмуну:Экология жөнүндө жалпы түшүнүктөр. Особдордун экологиясы. Биологиялык макросистемалар. Популяция жөнүндө түшүнүк. Биоценоз жөнүндө түшүнүк. Экосистема жөнүндө түшүнүк. Биосфера. Адамзат жана биосфера. Глобалдык, регионалдык жана локалдык экологиялык көйгөйлөр. Экологиялык билим жана тарбия берүү.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Экология» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-1; ЖК-6.

Конфессионалдык укук

1. Конфессионалдык укукпредметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттерди мусулмандык укук илими жана исламдагы укуктук мектептер (мазхаптар) менен тааныштырып, алардын тарыхы жана өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат берүү.

2. НКББПдагы орду:ПЦ циклындагы вариативдик бөлүккө кирет (В.3.2.1). 5 кредит, 150 саат.

3. Кыскача мазмуну:Ислам укугу илими. Ислам укугунун илим катары калыптанышы. Исламда укук түшүнүгү. Укуктук мектептер/мазхаптар. Диний өкүмдөр/нормалар. Муамалат/социалдык-экономикалык мамилелер.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Конфессионалдык укук» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК-2; КК-2; КК-10; КК-11; КК-12.

Ыйык китепти талкуулоо

1. Ыйык китепти талкуулоопредметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттерге Ыйык китепти аңдоо жана чечмелөө тууралуу негизги маалыматтарды берүү.

2. НКББПдагы орду:ПЦ циклындагы вариативдик бөлүккө кирет (ВК-3.5). 5 кредит, 150 саат.

3. Кыскача мазмуну:Ыйык китеп катары Кураны Каримдин тарыхы. Вахий жөнүндө маалымат. Ыйык китептин аталыштары. Куран аяттарын чечмелөөдө колдонулган негизги методдор. Курандын негизги темалары.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Ыйык китепти талкуулоо» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: КК-2; КК-9; КК-10.

Риторика

1. Риторика предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттерге сүйлөө маданияты, сөз чеберчилиги тууралуу маалымат берип, аларды эл алдында сүйлөөгө шыктандыруу.

2. НКББПдагы орду:ПЦ циклындагы вариативдик бөлүккө кирет (ВК-3.2.2). 5 кредит, 150 саат.

3. Кыскача мазмуну:Риториканын тарыхы. Риториканын түрлөрү. Риториканын көрүнүктүү өкүлдөрү. Диний риторика. Жума кутпасы. Диний баян. Нике кыюу. Диний даталарда өткөрүлүүчү иш-чаралар.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Куран» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: ЖК5; КК6; КК-9.

Куран

1. Куран предметин өздөштүрүүнүн максаты: Студенттерге Куран окууну үйрөтүү менен айрым сүрөлөрдүн жаттоону өздөштүрүү.

2. НКББПдагы орду:ПЦ циклындагы вариативдик бөлүккө кирет (ВК-3.2.1). 5 кредит, 150 саат.

3. Кыскача мазмуну:Тажвид эрежелери. Махраждар. Тамгалардын айырмачылыктары жана өзгөчөлүктөрү. Кыска сүрөлөр.

4. Күтүлүүчү натыйжалар:Окуу процессинде «Куран» дисциплинасы аркылуу төмөндөгү компетенциялар өздөштүрүлөт: КК-9; КК-10.

6. Практикалардын программасына аннотация

Окуу-таанышуу жана кесиптик практикалардын программасына аннотация

Практиканын максаты

Практиканын бардык түрлөрүнө кесиптик компетенциялардын калыптануусу максатында алган теориялык билимдерин колдонуу аркылуу тажрыйба алуу менен алган билимин бекемдөө

Практиканын милдеттери:

- Билим берүү системасынын жана билим берүү мекемелеринин окуу-тарбиялык процесси менен тааныштыруу;

- Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүчү мекемелердин админстрациясынын, класс жетекчилердин функционалдык милдеттери менен таанышуу;

- Класс жетекчилердин тарбиялык иштеринин системасын окуп үйрөнүү жана тарбиялык сааттарды дублер катары өтүү;

- Ата-энелер менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнүү;

- Коомдук уюмдарда жана массалык маалымат каражаттарында динге байланышкан маселелерде консультация берүүнүн өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү;

- Динге байланыштуу мамлекеттик жана коомдук структураларда (дин комиссиясы, муфтият, казыят ж.б.)

- иштөөнүн жол-жобосун үйрөнүү.

Практиканын мөөнөтү:

- 11-кл. база 1-курс 2-семестр, 9-кл.база 2-курс 4-семестр: 2 жума

- 11-кл. база 2-курс 4-семестр, 9-кл.база 3-курс 6-семестр: 4 жума

Практиканы жыйынтыктоо:

Отчеттуулуктун формасы: Экзамен

Отчеттуулуктун документи: Практиканын күндөлүгү

Практика мезгилинде ала турган билим, билгичтик, ык-машыгуулар:

Кесиптик жана атайын дисциплиналар боюнча алган теориялык жана методологиялык билимдерин бышыктоо.

Тарбиялануучулар менен иштешүү.

Практиканын жыйынтыгын жана анализин жазууну үйрөнүү.

Практиканын мазмуну:

Башталгыч класс, мектеп жана мектепке чейинки мекемелер менен таанышуу. Класс, класстык журнал жана тиешелүү документтер менен таанышуу.

Практиканын мезгилинде калыптана турган копетенциялар:

Окуу-таанышуу практикасы: ЖК-1; ЖК-7.

Кесиптик практика: ЖК-1, КК-4, КК-7; КК-8.

7. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга карата талаптар

7.1. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация орто кесиптик адистик боюнча мамлекеттик сынакты камтыйт.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация бүтүрүүчүнүн кесиптик деңгээлинин даярдыгын аныктоого багытталган.

Бүтүрүүчүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясына кирген аттестациялык сыноолор ал окуп өздөштүргөн орто кесиптик билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасына толугу менен дал келүүсү керек.

7.2. Адистик боюнча мамлекеттик сынакка талаптар.

050717 Теология багыты боюнча мамлекеттик сынактын программасы жана өтүү тартиби Теология багыты боюнча ОУБ тарабынан иштелип чыккан методикалык сунуштардын жана тийиштүү болжолдуу программалардын, ББж-аИ министрлиги тарабынан бекитилген орто кесиптик билим берүү программасынын бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндөгү токтомуна (№470, 04.07.2012) таянат.

8. Баалоо каражаттарынын фонду

Тиркеме 4: Баалоо каражаттарынын фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

арашан гуманитардык институту

Дин таануу факультети

050717 Теология адистиги боюнча негизги кесиптик орто билим берүү программасынын

Баалоо каражаттарынын фонду

 

 “Бекитемин”                                                                         “Макулдашылды”                                                                     

АГИнин директору,                                                          Факультеттин деканы м.а.,                                                         

Жоробеков Т.________                                                   Жусупов М.________       

 

Суроолор

Окутуудан күтүлүүчү натыйжалар (ОН)

1

«Динге берилүүнүн булагы – биологиялык» дегенкөз карашты анализдеп, түшүндүргүлө.

ОН-1:

Билим берүү программасындагыгуманитардык жана кесиптик дисциплиналардын базалык билимдерин билет жана ишмердүүлүгүндө алардын негизги жоболорун колдоно алат.

2

Жаш-курак факторунун динге кирүүгө тийгизген таасирин анализдегиле.

3

Дин психологиясынын изилдөө предметинин жалпы психологиянын предметинен  айырмачылыктарын түшүндүргүлө.

4

Сапардын диний ритуалдар/ибадаттар менен байланышын мисалдар менен түшүндүрүп бергиле.

5

“Нажас” жана “хадас” деген терминдерди чечмелеп, ортолорундагы айырмачылыктарды белгилегиле.

6

Убакыт менен диний ритуалдардын/ибадаттардын өз ара байланышын түшүндүргүлө.

7

Ибадаттардагы жеңилдикти масх тартуунун негизинде түшүндүргүлө.

8

Курандын мусхаф абалына келүү жараяны тууралуу маалымат бергиле.

9

Алла Таалага ыйман келтирүүнүн адам баласынын ички дүйнөсүнө тийгизген таасирлери тууралуу айтып бергиле.

10

Акыретке ыйман келтирүүнүн адамдын жүрүм-турумуна тийгизген таасири тууралуу айтып бергиле.

11

Сиздин пикириңиз боюнча индуизмдеги каста системасы социалдык коомго кандай таасирин тийгизет?

12

Куранда дин сөзү кандай маанилерди түшүндүрөт?Аяттардын негизинде чечмелеп бергиле.

13

Азирети Мухаммед пайгамбар төрөлгөн учурда Араб жарым аралынын социалдык экономикалык абалы кандай болгон?

14

Эмне үчүн ошол доордогу арабдардын үрп адатына ылайык жаңы төрөлгөн балдарды сүт энеге беришкен, Азирети Мухаммед пайгамбардын мисалында түшүнтүрүп бергиле?

15

Эмне үчүн Алла Таала адамзатка адамдардын арасыннан Азирети Мухаммедди пайгамбар катары жиберген? Куран аяттарынын негизинде түшүндүрүп бергиле?

16

Азирети пайгамбардын башка пайгамбарлардан адамзатка жөнөтүлүшү жагынан кандай айырмачылыктары бар? Куран жана хадистин негизинде түшүндүрүп бергиле?

17

Азирети Мухаммед пайгамбардын өмүр таржымалында исра жана мираж окуясынын кандай орду бар, аят хадистердин негизинде түшүнтүрүп бергиле?

18

Мамиле курууда тил жана мимика жесттин ордун диний риториканын мисалында менен түшүндүргүлө.

ОН-2:

Окуу-тарбия процессине жетекчинин астында катышып, ишмердүүлүгүндө заманбап информациялык технологияларды колдонууну билет.

19

Кеп маданиятынын динди түшүндүрүүдөгү таасирин баяндап бергиле.

20

Диний риторикада инновациялык технологиялардын зарылчылдыгын мисалдар менен айтып бергиле.

21

Алгачкы мусулмандардын таалим-тарбия жана окуу борбору Дарул Аркам эмне үчүн ачылган? Азыркы учурубузда кандай үлгүсү бар?

22

Ислам маданиятынын өнүгүүсүндө Асхабу-Суффанын кандай орду бар?

23

Азирети Мухаммеддин коштошуу кутбасында сахабаларына кайрылуусундагы насааттары мусулмандардын жашоосунда канчалык мааниси бар?

24

Азирети Мухаммеддин “Мен сонун адеп-ахлакты толукташ үчүн жиберилдим” деген хадисининин негизинде Ислам дининдеги адеп-ахлак түшүнүгүн баяндап бергиле?

25

Адамдардын ортосундагы өз ара мамиледе көңүл бурулуусу керек болгон жагдайларды Ислам адеп-ахлак түшүнүгүнүн негизинде баяндап бергиле.

26

Коомдук жүрүм-турум боюнча Ислам дининин негизги булактарында кандай эрежелер каралган?

27

“Жеңилдеткиле, кыйынчылык жаратпагыла” деген хадистин негизинде Ислам укугунун өзгөчөлүгүн түшүндүргүлө.

ОН-3:

Кесиптик ишмердүүлүгүнө тишелүү маалыматтарды топтойт жана колдоно алат.

28

Аят жана хадистердин негизинде тазалык маселесин талкуулап, анын ибадаттарга тийгизген таасирин түшүндүргүлө.

29

Маида сүрөсүнүн 6-аятын чечмелеп, анын ибадаттар менен байланышын түшүндүргүлө

30

Хилалдын маанисин аныктап, анын ибадаттарды аткарууга тийгизген таасирин анализдегиле.

31

Сутранын маанисин жана максатын изилдегиле жана анын намаздагы ордун талдагыла.

32

“Сахив саждасы” деген терминди чечмелеп, анын намаздагы ордун мисалдар менен түшүндүргүлө.

33

“Адаа”, “иаада” жана “каза” деген терминдерди чечмелеп, алардын ибадаттар менен байланышын түшүндүргүлө.

34

“Фидия” деген терминдин орозо ибадаты менен байланышын түшүндүргүлө.

35

Азирети Мухаммед пайгамбардын Мекке доорундагы түшүрүлгөн аяттарга кыскача мүнөздөмө бергиле?

36

Ислам укугундагы үрп-адат түшүнүгунүн негизинде улуттук баалуулуктарга кандай мамиле кылуу керек?

ОН-4:

Мамлекеттик, коомдук жана диний баалуулуктарды айкалыштырып кете алат.

37

Бүгүнкү күндөгү коомдук өнүгүүнүн ижтихад маселесине тийгизген таасирлерин изилдегиле.

38

Коомдук жашоонун негизги зарылчылыгы болгон өз ара жардамдашуунун зекет ибадаты менен кандай байланышы бар?

39

Ислам тынчтык жана ынтымакка канчалык деңгээлде маани берген? Конкреттүү мисалдар менен ачыктап бергиле.

40

Ислам дининиин ынтымак жана биримдикке болгон көз карашын мисалдар менен түшүндүргүлө.

41

Түрк элдеринин Көкө-Теңир ишеними жана Ислам дининдеги кудай түшүнүгүнүн айырмачылык жана окшоштуктарын салыштыргыла?

42

Зороастризмди негиздөөчүсү Зардушттун өмүр таржымалын Мухаммед пайгамбардын өмүр таржымалына салыштырып мүнөздөмө бергиле?

43

Муса пайгамбарга берилген 10 буйрукту Куран аяттарына салыштырып чечмелеп бергиле?

44

Иудаизм жана Ислам дининдеги орозо ибадатын бир-бирине салыштырып, түшүндүрүп бергиле?

45

Христиан жана ислам дининдеги кудай түшүнүктөрүн салыштырып, чечмелеп бергиле?

46

2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы канчалык деңгээлде ишке ашырылды?

47

Кыргызстанда диний билим берүү саясаты канчалык деңгээлде ишке ашырылууда?

48

Светтик мамлекеттиктин белгилери кандай болушу керек талдап бергиле?

49

Конфессионалдык мамлекет жана светтик мамлекеттин өзгөчөлүктөрүнө жалпы мүнөздөмө бергиле?

50

Светтик мамлекетте дин жана мамлекеттин байланышы кандай каралган анализдеп чыккыла?

51

Светтик мамлекетте дин тутуу кепилдиги канааттандыраарлык деңгээлде каралганбы?

52

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы исламдык диний уюмдарды кантип көзөмөлдөйт?

53

Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам туурасында эмнелерди билесиз?

54

Мамлекеттин салттуу диндер деген түшүнүгү эмне жана кайсылар?

ОН-5:

Салттуу жана салттуу эмес диний түшүнүктөрдүн негизги айырмачылыктарын билет.

55

Ахлул-хадис жана ахлур-рай мектептеринин ортосундагы айырмачылыктар кайсылар?

56

Динди туура түшүнүүдө мазхаптардын кандай ролу бар?

57

Азыркы учурда жаңы пайда болгон маселелерге диний өңүттөн өкүм берүүдө кыястын кандай орду бар?

58

Хадис жана сүннөт терминдеринин айырмачылыктарын жана окшоштуктарын айтып бергиле.

59

Ханафий мазхабынын көрүнүктүү өкүлү катары Имам Сарахсийдин диний ишмердигин баяндап бергиле.

60

Кыргызстан аймагынан чыккан ханафий мазхабынын белгилүү аалымдары кимдер жана алар диний маданияттын өнүгүшүнө кандай салым кошушкан?

61

Матуридий ишениминин негизги өзгөчөлүктөрү кайсылар?

62

Кыргызстанда Ханафий ж-а Матуридий окуулары салттуу Ислам катары калыптанышынын процесси кандай болгон?

63

Кыргызстанда салттуу Исламды илгерилетүүнүн мамлекеттик саясатына баа бергиле?

64

КРдагы исламдык диний уюм жана фонддордун ишмердүүлүгүнө мүнөздөмө бергиле?

65

Катталбаган исламдык уюмдардын идеологиялык көз караштарына мүнөздөмө бергиле?

66

«Экстремизм», «терроризм», «деструктивдүү» ишмердүүлүк түшүнүктөрүн чечмелеп бергиле?

67

Тыюу салынган деструктивдүү уюмдар жөнүндө маалымат бергиле?

68

Тыюу салынган экстремисттик жана террористтик уюмдар туурасында маалымат бергиле?

69

Радикалдык жана экстремисттик  агымдардын идеологиялык  негиздерине жалпы мүнөздөмө бергиле?

70

Такфиризмдин идеологиялык көз караштарын түшүндүрүп бергиле?

71

Азирети Мухаммед пайгамбарга түшүрүлгөн алгачкы вахий туурасында маалымат бергиле?

72

Бадр согушунда колго түшкөн туткандар кандай шарттардын негизинде эркиндикке чыгышкан? Азыркы учурда кандай мааниси бар?

73

Азирети Мухаммеддин саясий ишмердүүлүгүнө худайбия келишиминин негизинде баа бергиле?

74

Матуриди ишениминин негизинде ыйман менен амалдын ортосундагы өз ара байланыш тууралуу айтып бергиле.

75

Динге кирүү жана динден чыгуунун психологиялык себептерин аныктагыла. 

ОН-6:

Кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу эксперттик анализдердин натыйжасын колдоно алат.

76

Дин психологиясы илимий изилдөө принциптерин чечмелегиле?

77

Дин жана динчилдик түшүнүгүн чечмелегиле. 

78

Динчилдиктин психологиялык таасир белгилерин аныктагыла.

79

Кишинин социо-экономикалык абалынын динчилдикке таасирлери кандай? 

80

Динчилдикке таасир эткен факторлордун анализи?

81

Дин которуу себептери эмнелер жана алар эмнеге көз каранды?

82

Укуктук мазхаптардын пайда болушуна таасир тийгизген негизги факторлор кайсылар?

83

Диндердин классификациясы боюнча изилдөөчүлөрдүн көз караштарына мүнөздөмө бергиле?

84

Сиздин пикириңизде алгачкы коомдордогу диний ишеним муктаждыгы эмнеден улам келип чыккан?

85

Конфуцийдин ыйык жазууларындагы адеп-ахлак негиздерин түшүндүрүп бергиле?

86

Шинтоизмдеги политеисттик кудай түшүнүгүнө мүнөздөмө бергиле

87

Жайнизм менен Индуизмдин ортосундагы айырмачылык жана окшоштуктарын түшүндүрүп бергиле?

88

Сыкхизмдин пайда болуусунда Ислам дининин кандай таасири болгонун анализдегиле?

89

Зороастризмдеги кудай түшүнүгүн дуализм контекстинде түшүндүрүп бергиле?

90

Сабийлик дининдеги ыйык күндөр жана майрамдар туурасында маалымат бергиле?

91

Буддизмдеги сегиз тилимдүү жол, адамзаттын жашоосуна кандай таасирин тийгизет анализдегиле?

92

Төрт инжилдин ортосундагы окшоштук жана айырмачылыктарын талдагыла?

93

Христиандардын күнүмдүк жашоосунда чиркөө сакраменттеринин орду кандай түшүндүрүп бергиле?

94

Жахаба күбөлөрүнүн КРдагы иш-арекеттерине мүнөздөмө бергиле?

95

Престивериан агымынын КРдагы ишмердүүлүгүнө мүнөздөмө бергиле?

96

Пятидесятник агымынын КРдагы ишмердүүлүгүнө мүнөздөмө бергиле?

97

Алгачкы эгемендүүлүк жылдарындагы мамлекеттик дин саясаты кандай болгон?

98

Эгемендүүлүктөн азыркы учурга чейинки диний кырдаалга мүнөздөмө бергиле?

99

Кыргызстандын мыйзамдарында Абийир жана дин тутунуу эркиндиги каралганбы?

100

Диний уюмдардын жана бирикмелердин ишин мамлекеттик жөнгө салуунун негизги мыйзамдарына түшүндүрмө бергиле?

101

Христиан багытындагы катталбаган диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө жалпы мүнөздөмө бергиле?

102

Азирети Мухаммеддин саясий ишмердүүлүгүнө коңшу өлкөлөргө жиберген элчи жана каттардын негизинде баа бергиле?

103

Азирети Мухаммед пайгамбар тарабынан түзүлгөн Мадина келишиминде башка дин өкүлдөрүнүн укук жана эркиндиктери кандай каралган?

ОН-7:

Кесиптик ишмердүүлүгүндөөз алдынча жана коллектив менен иштей алат.

104

Азирети Мухаммед пайгамбар тарабынан түзүлгөн Мадина келишиминин азыркы учурда кандай мааниге ээ?

105

Курандын негизги темалары катары инсан-инсан байланышы тууралуу эмнелерди айтуу мүмкүн?

106

Куран сөздөрүнүн инсандын аң-сезимине, сезим туюмдарына жана руханий дүйнөсүнө кайрылуусу түшүндүрүп бергиле.

107

Алла Тааланын инсан менен онтологиялык байланышы тууралуу маалымат бергиле.

108

Курандын негизги тематикасы катары инсан менен ааламдын байланышын изилдегиле.

109

Риваят жана дираят тафсирлеринин негизги айырмачылыктарын мисалдар менен түшүндүргүлө.

110

Башка дин өкүлдөрү менен мамиле куруу маданиятын Ислам дининин көз карашында талкуулагыла.

111

Улуттук баалуулук катары бата берүү менен дубанын байланышын чечмелегиле.

112

Диний даталарда аткарылуучу жөрөлгөлөрдө көнүл бурулуусу керек болгон негизги элементтерди мисалдар менен баяндап бергиле.

113

Кыргыздардын салттуу жаназа ритуалдарындагы улуттук жана диний жөрөлгөлөрдүн окшоштуктарын салыштырып, мисалдар менен баяндап бергиле.

114

Диний термин катары “жамаат” деген түшүнүктү чечмелеп, анын диний ритуалдардагы ордун мисалдардын негизинде анализдегиле.

 

9. НКББПны иштеп чыккандар, эксперттер:

Аты-жөнү

Кызмат орду

Колу

1.

Себетов Ж.

Окуу иштери боюнча декандын орун басары

 

2.

Тагаев М.

Дин таануу жана жалпы билим берүү предметтер кафедрасынын башчысы

 

3.

ГалмаматовА.

Дин таануу жана жалпы билим берүү предметтер кафедрасынын окутуучусу

 

Эксперт:Маматов К.А – Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн адиси.